<< Предыдушая Следующая >>

5.3. Застосування канонічного права в сучасному світі


Канонічне право в сучасному світі застосовується набагато вужче, ніж у середні віки, залишаючись панівною системою тільки для однієї країни — Ватикану. Ватикан як держава був утворений у 1929 році. Хоча його площа становить лише 44 гектари, вона має всі ознаки державності: дипломатичні відносини з понад 100 країнами світу, голову — Папу Римського, уряд — Римську курію та ін.1 Ватикан — це приклад теократичної монархії, влада в якій належить церковній ієрархії на чолі з Папою Римським.
Більшість країн, у яких діяли великі християнські громади і застосовувалося канонічне право, насамперед країни Європи, проголосили принцип відділення церкви від держави. Відповідно до нього церква має право регулювати тільки внутрішньоцерковні відносини, а її норми розглядаються виключно як корпоративні і не можуть суперечити законодавству. Так, згідно зі сх 1 Конституції Франції проголошено світський характер держави і рівність усіх громадян перед законом незалежно від віросповідання2. Цей конституційний принцип забезпечується Законом від 1905 року «Про відділення церкви від держа-
1 Релігієзнавчий словник. — С. 53.
2 Конституция Французской республики // Конституции государств Европейского союза. —М.: Инфра-М — Норма, 1997. — С. 665—682.
232
ви», а в деяких випадках і Кримінальним кодексом, що передбачає відповідальність священнослужителів, наприклад, за здійснення обряду одруження до укладення цивільного шлюбу.
Деякі держави у взаєминах із церквою дотримуються іншого принципу і проголошують християнство панівною релігією. Так, Конституція Греції закріпила, що панівною в Греції є релігія східно-православної Церкви Христової. Православна церква Греції, що визнає своїм главою Господа нашого Ісуса Христа, нерозривно зв'язана у своїх догматах з Великою Константинопольською церквою і з усякою іншою єдиновірною церквою Христовою, неухильно дотримується, так само як і вони, святих апостольських і соборних канонів і священних традицій1. У Греції існують і церковні суди, але до їх компетенції належить лише вирішення питань про відповідальність священнослужителів.
Але навіть у таких країнах канонічне право не є діючою правовою системою, а є скоріше ідеологією, якої дотримується держава у своїй діяльності.
Проте канонічне право вплинуло на становлення основних правових систем сучасності, передусім романо-германського й англо-американського права. Багато сучасних правових інститутів у цих державах втілюють ідеї і принципи канонічного права. Так, Цивільний кодекс Греції, що набрав чинності в 1946 році, в положеннях, які стосуються сімейного права, закріпив багато канонів грецької православної церкви (укладення шлюбу лише в церковній формі, заборона шлюбу з нехристиянами, обмеження в розлученні, юридичне оформлення інституту заручення та ін.)2.
Нині лише деякі держави визнають чинність канонічного права на своїй території. Згідно зі ст. 111 Консти-
1 Конституция Греции // Конституции государств Европейского союза. - М.: Инфра-М - Норма, 1997. - С. 245-294.
2 Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. - С. 178.
233
туції Кіпру будь-яке питання щодо заручин, шлюбу, розлучення, судового поділу або реституції подружніх прав чи сімейних відносин повинно регулюватися правом греко-православної церкви або відповідно церкви іншої релігійної трупи, яке застосовувалося на 1960 рік, і має бути підсудним судам такої церкви. Більше того, Конституція забороняє законодавчій владі вторгатися в зазначену сферу1.
В Ізраїлі серед кількох офіційно визнаних релігійних правових систем — іудейського, мусульманського права діє також і канонічне право. У країні існує система релігійних судів, що застосовують відповідне право щодо осіб, які належать до тих чи інших релігійних спільнот. Християнські релігійні суди мають виключну юрисдикцію на всі справи «персонального статусу» християн — громадян Ізраїлю, що стосуються вступу в шлюб, розлучень та аліментів.
1 Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник.-С. 313.
234
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

5.3. Застосування канонічного права в сучасному світі

 1. 2. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
  Акт застосування права — це індивідуальний правовий акт державновладного характеру, прийнятий компетентним органом у встановленій законодавством формі, з конкретної справи, стосовно конкретного суб'єкта, і підтверджує, встановлює, змінює або припиняє його права чи обов'язки. Акти застосування права поділяються за наступними критеріями: 1) За суб'єктами прийняття: правозастосувальні акти органів
 2. 25. Поняття застосування норм МП.
  Застосування норм права – це форма їх реалізації, здійснювана державою в особі своїх органів щодо конкретних випадків міжнародних відносин. Наприклад, у ст.4 Віденської конвенції “про право М дог-в” зазначається: “без шкоди для застосування будь-яких норм, викладених у тій конвенції під дію яких підпадали б договори на підставі МП, незалежно від конвенції, вона застосовується тільки до договорів,
 3. Висновки
  Європейське право в період класичного середньовіччя було в царині канонічного права, яке спираючись на «Божу справедливість» виробила чітку ієрархію правових норм і принципів, їх застосування. Ця особливість канонічного права створювала прецедент раціональної конкуренції між суб’єктами правовідношень – представниками світської влади, які створювали свої власні правові системи з інститутом фахових
 4. § 5. Канонічне право
  § 5. Канонічне
 5. Акти застосування норм права
  У процесі правозастосовчої діяльності компетентні органи держави приймають акти застосування норм права. Акт застосування норм права — це офіційний документ компетентного органу держави, який приймається в результаті розгляду конкретної справи. Правозастосовчому акту властиві певні особливості: 1. Акти застосування права приймаються компетентними органами держави у межах їх повноважень. 2. Акти
 6. 72. Права людини як галузь МП
  Сьогодні в світі спостерігаємо зростаючу самосвідомість особистості, усвідомлення цінності людського буття, у людей розвив почуття солідарності. Перші спроби позбавитись від несправедливого ставлення до людини – у 19 ст.(м\н-правові акти проти рабства і невільництва): Берлінськ Ген акт 1885 тощо. Конв щодо рабства(Жен.?26). Бурхливий розвиток м\н правотворчості в сфері захисту прав і свобод люд –
 7. 76. Цілі, принципи і джерела міжнародного права в період воєн і озброєних конфліктів.
  Відповідно до основних принципів міжнародного права та положень Статуту ООН держави повинні вирішувати міжнародні спори мирними засобами. Але сучасне міжнародне право припускає можливість правомірного застосування збройних сил (самозахист від агресії, застосування збройних сил ООН, реалізація права на самовизначення). Діяльність держав під час війни регулюється принципами та нормами, що
 8. 1. Поняття та основні риси застосування юридичних норм.
  Застосування правових норм — це здійснювана компетентними державними органами або уповноваженими на те громадськими об'єднаннями організаційно-правова діяльність, яка полягає у встановленні формально обов'язкових правил поведінки індивідуального характеру з метою забезпечення необхідних умов для належної реалізації юридичних норм. Застосування правових норм — це специфічна форма реалізації
 9. 30.Територіальна сфера застосування норм МП.
  Сфера дії МП – область застосування міжнародних правових засобів. Сфери бувають: суб”єктивні, об”єктивні, територіальні. Територіальні бувають: сухопутні, повітряні, космічні, водні. МП діє повсюди, де є міжнародні
 10. Принцип територіальної цілісності
  Ціль цього основного принципу міжнародного права — забезпечення стабільності міжнародної системи, оскільки ніщо так не дестабілізує міжнародні відносини, як зазіхання на територіальну цілісність держав. Виходячи із цього, у п. 4 ст. 2 Уставу ООН закріплене положення про заборону використовувати силу або погрозу силою «проти територіальної недоторканності держав». Декларація про принципи
 11. 5. Застосування правових норм за аналогією.
  За необхідності врегулювати певні суспільні відносини, які, очевидно, для їхніх учасників повинні бути врегульовані правом, може виявитися, що в законодавстві відсутня відповідна правова норма, яка б врегульовувала дані відносини. В даному випадку говорять про прогалину в законодавстві. Прогалина в законодавстві — це відсутність нормативно-правової регламентації певної групи суспільних відносин у
 12. РЕПРЕСАЛІЇ
  правомірні примусові дії держави, спрямовані на відновлення своїх прав, порушених іншою державою, за допомогою дій, інших, чим застосування чинності або погроза її застосування. Міри, використовувані в якості репрессалий, повинні бути пропорційні їхньому правопорушенню, що викликало, і припиняються з моменту відновлення положення, йому
 13. 8. Правовий зміст основних принципів сучасного міжнародного права.
  Основні принципи міжнародного публічного права - це керівні правила поведінки його суб'єктів, що виникають як результат суспільної практики; юридично закріплені початки міжнародного публічного права. Вони являють собою найбільше загальне вираження і практику поведінки, яка встановилася, і взаємодії суб'єктів міжнародного права на міжнародній арені в рамках міжнародних відносин. Принципи
 14. § 1. Поняття та види джерел права в англо-американській сім'ї
  Поняття «джерело права» в англо-американській сім'ї значною мірою збігається з аналогічним поняттям, що використовується в інших правових сім'ях, передусім у романо-германській. Зокрема, цим терміном у англо-американській сім'ї можуть позначатися: літературне джерело — конкретний офіційний документ, акт, звернувшись до якого можна знайти ту чи іншу норму права (наприклад, статут Парламенту,
 15. КОДИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
  ( лат. codificatio)- упорядкування діючих норм міжнародного права, проведене на основі вивчення й обліку різних джерел міжнародного права, узгодження норм права один з одним, усунення наявних між ними протиріч і скасування застарілих положень. Кодифікація міжнародного права здійснюється в комплексі із прогресивним розвитком сучасного міжнародного права. Кодифікація міжнародного права буває
Правовой портал "Senat-M" © 2014
info@senatm.com
Рейтинг@Mail.ru